14 kwietnia 2018: Klasa pracownicza we współczesnej teorii kapitału monopolistycznego. Próba syntezy

Gość: Grzegorz Konat 14 kwietnia zaproszenie

Literatura

Podstawowa:

 1. Foster J. B. (2017). Kapitał monopolistyczny. Czym jest?. W: G. Konat, P. Wielgosz (red.). Realny kapitalizm. Wokół teorii kapitału monopolistycznego. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, ss. 31-44. [bardzo krótkie wprowadzenie do teorii kapitału monopolistycznego]
 2. Foster J. B., McChesney R. W. (2014). Globalna rezerwowa armia pracy i nowy imperializm. W: J. B. Foster, R. W. McChesney. Kryzys bez końca. Jak kapitał monopolistyczno-finansowy wywołuje stagnację i wstrząsy od Stanów Zjednoczonych po Chiny. Tłum. G. Konat, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, ss. 255-311.
 3. Kalecki M. (1979 [1943]). Polityczne aspekty pełnego zatrudnienia. W: M. Kalecki, Dzieła, t. 1: Koniunktura i zatrudnienie, red. J. Osiatyński, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, ss. 339-349.

Uzupełniająca:

 1. Foster J. B., McChesney R. W. (2014). Kryzys bez końca. Jak kapitał monopolistyczno-finansowy wywołuje stagnację i wstrząsy od Stanów Zjednoczonych po Chiny. Tłum. G. Konat, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 2. Kalecki M., Kowalik T. (1980 [1971]). Uwagi o „reformie przełomowej”. W: M. Kalecki, Dzieła, t. 2: Dynamika gospodarcza, red. J. Osiatyński, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, ss. 501-510.
 3. Konat, G., Wielgosz P. (red.) (2017). Realny kapitalizm. Wokół teorii kapitału monopolistycznego. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa. [w szczególności części I książki]
 4. Magdoff F., Foster J. B. (2013). Class War and Labor’s Declining Share. Monthly Review 64 (10), ss. 1-11.
 5. Hart-Landsberg M. (2018). Globalization and US Labor’s Falling Share Of National Output. Reports from the Economic Front (economicfront.wordpress.com), 23 lutego.

Ogólna:

 1. Baran P. (1957). Ekonomia polityczna wzrostu. Tłum. J. Grzywicka, Warszawa: Polskie Wydawnictwa Gospodarcze.
 2. Baran P. A., Sweezy P. M. (1968). Kapitał monopolistyczny. Szkice o amerykańskim systemie gospodarczym i społecznym. Tłum. S. Łypacewicz, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 3. Baran P. A., Sweezy P. M. (2012). Some Theoretical Implications. Monthly Review 64 (3), ss. 24-59.
 4. Baran P. A., Sweezy P. M. (2013). The Quality of Monopoly Capitalist Society: Culture and Communications. Monthly Review 65 (3), ss. 43-64.
 5. Braverman H. (1974). Labor and Monopoly Capital. Nowy Jork: Monthly Review Press.
 6. Foster J. B. (2014 [1986]). The Theory of Monopoly Capitalism. Nowy Jork: Monthly Review Press.
 7. Foster J. B., Magdoff F. (2009). The Great Financial Crisis. Causes and Consequences. Nowy Jork: Monthly Review Press.
 8. Foster J. B., Szlajfer H. (red.) (1984). The Faltering Economy. Nowy Jork: Monthly Review Press.
 9. Kalecki M. (1980 [1938]). Podział dochodu narodowego. W: M. Kalecki, Dzieła, t. 2: Dynamika gospodarcza, red. J. Osiatyński, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, ss. 19-39.
 10. López G. J., Assous M. (2012). Michał Kalecki. Tłum. A. Szeworski, Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

10 marca 2018: Szczegółowy program i ramowy harmonogram

11.00-14.30 – wykład i dyskusja10 marca zaproszenie 1

Społeczeństwo bez pracy, polityka społeczna bez warunkowości.
Koniec historii z perspektywy dochodu podstawowego?

dr Mariusz Baranowski (UAM

14.30-16.30 – Przerwa obiadowa

16.30-20.00

Warsztaty:

Jugosławia 1968: za socjalizmem samorządowym, przeciwko rynkowi

Pokaz filmów Želimira Žilnika:
Wypadki czerwcowe, Pisma wczesne

wprowadzenie:
dr Katarzyna Bielińska-Kowalewska

 

10 marca 2018: Społeczeństwo bez pracy, polityka społeczna bez warunkowości. Koniec historii z perspektywy dochodu podstawowego?

godz. 11.00

Gość: dr Mariusz Baranowski (UAM)

Literatura:

Aidukaite, J. (2009). Old Welfare State Theories and New Welfare Regimes in Eastern Europe: Challenges and Implications. Communist and Post-Communist Studies, 42, s. 23-39.

Cruz, K. (2016). A feminist case for Basic Income: An interview with Kathi Weeks. Critical Legal Thinking. Law and the Political. http://criticallegalthinking.com/2016/08/22/feminist-case-basic-income-interview-kathi-weeks/

Deniszczuk, L. (2009). Czy podstawowy dochód gwarantowany mógłby spełniać funkcje integracyjne? W: M. Socha (red.), Więzi społeczne i przemiany gospodarcze. Polska i inne kraje europejskie. Zbiór esejów przygotowanych na jubileusz profesor Zofii Moreckiej,  Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, s. 283-290.

Gallie, D., Paugam, S. (2000). The Experience of Unemployment in Europe: The Debate. W: D. Gallie, S. Paugam (red.), Welfare Regimes and the Experience of Unemployment in Europe, Oxford: Oxford University Press, s. 1-10.

Hassel, A. (2017). Unconditional Basic Income Is A Dead End. Social Europe, https://www.socialeurope.eu/2017/03/unconditional-basic-income-is-a-dead-end/

Kłos, B. (2003). Minimalny dochód gwarantowany w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Biuro Studiów i Ekspertyz, 1022, s. 1-18.

Marczewski, P. (2014). Nie-dominacja jako niezależność socjoekonomiczna. Neorepublikańskie argumenty za bezwarunkowym dochodem podstawowym. Praktyka Teoretyczna, 2(12), s. 41-58.

Mika, B. (2014). Dochód podstawowy i jego konsekwencje dla świata pracy. Praktyka Teoretyczna, 2(12), s. 145-169.

OECD (2017). Policy Brief on the Future of Work. Basic Income as a Policy Option: Can It Add Up?, https://www.oecd.org/els/emp/Basic-Income-Policy-Option-2017.pdf

Põder, K., Kerem, K. (2011). ‘Social Models’ in a European Comparison. Convergence or Divergence? Eastern European Economics, 49(5): s. 55-74.

Standing, G. (2017). Alternatywy dla dochodu podstawowego: przegląd krytyczny. Praktyka Teoretyczna, 2(24), s. 15-38.

Van Parijs, P. (2009). Dochód podstawowy dla wszystkich. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 11, s. 139-153.

Weeks, K. (2015). Beyond the Wage System. Dissent, 09.11.2015, https://www.dissentmagazine.org/online_articles/beyond-wage-system-kathi-weeks-universal-basic-income

Zelleke, A. (2005). Distributive Justice and the Argument for An Unconditional Basic Income. The Journal of Socio-Economics, 34, s. 3-15.

10 marca zaproszenie

„Filozofia i ruchy społeczne” już w księgarniach

Filozofia

W określonych momentach dziejowych filozofia przeradza się w myśl emancypacyjnego ruchu społecznego, a nawet rewolucji, stając się ich integralną częścią; w innych momentach natomiast, nawet zrodzona z ruchu emancypacyjnego czy rewolucji, potrafi z biegiem czasu zwrócić się przeciwko nim i stać się częścią składową kontrrewolucji. Uchwycenie tej dialektyki jest szczególnie istotne dla rozważań nad wysiłkami emancypacyjnymi na obrzeżach kapitalizmu rozumianego zarówno jako dominujący sposób produkcji, jak i jako system światowy.

Autorzy i autorki studiują zatem postawiony w tytule książki problem w rozmaitych kontekstach, rozciągających się geograficznie od Rosji przez Europę Wschodnią i Zachodnią po Amerykę Łacińską, a czasowo od końca XIX do końca XX w. Prezentując różnorodne podejścia i rozmaicie rozkładając akcenty, wskazują na nierozerwalny związek historii idei i historii ruchów społecznych.

Bardzo ciekawa i niezwykle pożyteczna dla polskiej humanistyki pozycja.

dr hab. Michał Kozłowski

Książka wypełnia ogromną lukę.

prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz

Autorzy i autorki:

Janusz Dobieszewski, Jan Mervart, Katarzyna Bielińska-Kowalewska, Artur Maroń, Michał Siermiński, Joanna Bednarek, Paweł Szelegieniec, Zbigniew Marcin Kowalewski

25 listopada 2017: Naród, tożsamość, antysemityzm. Doświadczenia emigrantów z pokolenia Marca 68

dr Marcin Starnawski (DSW)

Literatura:

J. Eisler, Polski rok 68, IPN: Warszawa 2006, s. 88-140 (r. 3: Żydzi, antysemityzm, emigracja). Zaproszenie 25 listopada 21

A. Frajlich, Wygnanie czy emigracja?, „Midrasz” 2009, nr 3, s. 44-49.

A. Hertz, Żydzi w kulturze polskiej, Biblioteka „Więzi”: Warszawa 2003.

M. Starnawski, Socjalizacja i tożsamość żydowska w Polsce powojennej: narracje emigrantów pokolenia marca ’68, DSW: Wrocław 2016:  s. 145-164, 197-228, 315-358 (r. 2:Polsko-żydowskie pole identyfikacyjne od połowy XIX wieku do końca lat 60. XX wieku. Od Zagłady do exodusu; r. 4: Socjalizacja do „polskości” i „żydowskości” – zróżnicowanie identyfikacyjne; r. 7: Kampania „antysyjonistyczna” 1967-1968: Zagrożenie zinstytucjonalizowane i krytyczny moment pola identyfikacyjnego)

D. Stola, Antyżydowski nurt Marca 1968, K. Rokicki, S. Stępień (red.), Oblicza Marca 1968, IPN: Warszawa 2004, s. 65-72.

F. Tych, Kilka uwag o marcu 1968 roku, M. Kula, P. Osęka, M. Zaremba (red.), Marzec 1968 trzydzieści lat później, PWN: Warszawa 1998.

F. Tych, Długi cień zagłady. Szkice historyczne, ŻIH: Warszawa 1999.

B. I. Werbart, Mój Marzec 68 i ulica Górskiego¸ http://warsze.polin.pl/pl/przeszlosc/terazniejszosc/bozena-irene-werbart